ALGEMENE VOORWAARDEN/ PRIVACY VERKLARING

DK Personal Trainer: ingeschreven bij K.v.K. te Meppel onder nummer: 01158391

DK Personal Trainer is gespecialiseerd in Personal Training, Leefstijlcoaching en Voedingsbegeleiding.

Artikel 1. Begrippen

De organisatie: DK Personal Trainer 

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en DK Personal Trainer schriftelijk overeenkomen, na overleg met de personal trainer, welke activiteiten DK Personal Trainer aan de deelnemer zal verzorgen.

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die de overeenkomst aangaat met DK Personal Trainer voor beoefening van sport- en bewegingsactiviteiten of het deelnemen aan cursussen omtrent voeding.

Personal Trainer: Daniël Kreeft

Activiteit(en): Personal Training (PT), Small Group Training, Leefstijlcoaching, Groepslessen, Bootcamps, voedingsadvies, diverse cursussen omtrent voeding, fitness en vitaliteit, zelfstandig sporten.


Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die DK Personal Trainer aangaat ter uitvoering van één of meerdere activiteit(en). Een overeenkomst is tot stand gekomen na inschrijving van de deelnemer bij DKPersonal Trainer.


Artikel 3. Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dienen alle deelnemers een intakegesprek te hebben gehad voorafgaand aan deelname aan een van de activiteiten. Het anamnese formulier dient volledig naar waarheid ingevuld en ondertekend aan DK Personal Trainer te worden afgegeven. De activiteiten zullen pas van start gaan na ontvangst van het anamnese formulier. Het formulier kan digitaal worden ingevuld in de ‘DK Personal Trainer Virtuagym App’.


Artikel 4. Tijdstip en plaats

Bij de bevestiging van de inschrijving zal DK Personal Trainer meedelen waar en wanneer de deelnemer verwacht wordt. Dit zal vooraf met de deelnemer overlegd worden. Indien een afspraak, om wat voor reden dan ook niet door kan gaan, kan Daniël Kreeft Personal Trainer ervoor kiezen om in overleg met de deelnemer een nieuwe afspraak te plannen. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren telefonisch geannuleerd te worden door zowel DK Personal Trainer als de deelnemer. Wordt de afspraak niet op tijd geannuleerd door de klant, dan zal de trainingssessie gewoon in rekening gebracht worden. Als Daniël Kreeft Personal Trainer de afspraak niet op tijd afzegt, zal de training op een later nader afgesproken tijdstip alsnog gegeven worden. Daarnaast zal de klant een extra gratis trainingssessie ontvangen.


Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Op DK Personal Trainer rust de verplichting op het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit worden vastgelegd in de overeenkomst die gesloten is. DK Personal Trainer voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat DK Personal Trainer niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening die voortvloeit uit de gesloten overeenkomst, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

Deelname aan een van de activiteiten van DK Personal Trainer geschiedt geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. DK Personal Trainer is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Tevens dient iedere deelnemer een zorgverzekering te hebben.

Op iedere door DK Personal Trainer gesloten overeenkomst rust een inspanningsverplichting voor DK Personal Trainer. DK Personal Trainer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

DK Personal Trainer is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door DK Personal Trainer georganiseerde activiteiten. DK Personal Trainer is niet aansprakelijk voor de door de deelnemer geleden schade, indien deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge danwel schriftelijke instructies, gegeven door de Personal Trainer. Tevens is DK Personal Trainer niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

De deelnemer is jegens DK Personal Trainer aansprakelijk indien Daniël Kreeft Personal Trainer op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen door de deelnemer van mondelinge dan wel schriftelijke instructies, gegeven door de personal trainer. De deelnemer dient DK Personal Trainer te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.


Artikel 7. Ontbinding

DK Personal Trainer is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

Het is de deelnemer niet toegestaan drugs, alcohol, dan wel andere verdovende of stimulerende middelen tijdens of voor de training te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot het onmiddellijk ontbinden van de overeenkomst.

De overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht stopgezet worden.

Bij het sluiten van de overeenkomst wordt de contractduur bepaald. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden of bij verhuizing buiten een straal van 20 kilometer van Meppel. Dit dient onderbouwd te worden middels een medische verklaring van een erkende arts dan wel een kopie van de inschrijving in de nieuwe gemeente.

De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld.


Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Na bevestiging van de inschrijving zal DK Personal Trainer de deelnemer informeren over de betalingstermijnen en wijze van betaling. DK Personal Trainer zal de dienstverlening pas starten nadat de overeenkomstige termijnbetaling van de factuur volledig is voldaan. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de overeenkomstige termijn is DK Personal Trainer gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat het volledige factuurbedrag is ontvangen. De duur van de activiteit wordt echter niet met de duur van de opschorting verlengd. Dit betekent dus dat lessen kunnen komen te vervallen waarvoor wel betaald dient te worden. De verplichting tot betalen blijft onverminderd gehandhaafd.

Bij niet tijdige of onvolledige betaling worden daarnaast alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan DK Personal Trainer te voldoen.

Indien DK Personal Trainer over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de deelnemer, zal DK Personal Trainer tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente in rekening brengen bij de deelnemer. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd kan DK Personal Trainer een bedrag van € 25 aan administratiekosten in rekening brengen en zal DK Personal Trainer nogmaals trachten het volledige bedrag te incasseren.

Op de diensten van DK Personal Trainer zijn het BTW 21%-tarief en het BTW 9%-tarief van toepassing. Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

DK Personal Trainer is gerechtigd om in onvoorziene gevallen tussentijds een prijsverhoging door te voeren. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 9. Ziekmelding

Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan DK Personal Trainer. Alle afspraken dienen minimaal 24 uur telefonisch van te voren te worden geannuleerd. Een nieuw tijdstip voor de training zal dan besproken worden. Bij niet tijdige annulering zal DK Personal Trainer de kosten van de diensten doorberekenen. In geval van ziekte kan de overeenkomst in overleg met DK Personal Trainer tijdelijk worden stilgelegd. Hiervoor dient de deelnemer een medische verklaring opgesteld door een erkend arts te overleggen aan DK Personal Trainer.


Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. DK Personal Trainer is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. In geval nakoming niet mogelijk is zal de overeenkomst worden ontbonden. In geval van ziekte van de Personal Trainer behoudt DK Personal Trainer het recht de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg met de deelnemer zal naar een alternatief worden gezocht.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Deze zal dan op een later tijdstip in overleg met de klant alsnog gegeven worden. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Indien de deelnemer op een dergelijke dag een afspraak zou hebben gehad zal DK Personal Trainer een alternatieve datum aanbieden aan de deelnemer.

Artikel 11. Privacy

DK Personal Trainer gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de deelnemer. DK Personal Trainer is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om deelnemers goede en persoonlijke service te kunnen bieden heeft DK Personal Trainer persoonlijke gegevens nodig. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens dient de deelnemer per omgaande aan DK Personal Trainer door te geven.

DK Personal Trainer is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden voor administratieve doeleinden van DK Personal Trainer gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. DK Personal Trainer werkt conform de Wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Contactinformatie verkregen via intakes en intake aanvragen via de website worden gebruikt om informatie omtrent diensten van DK Personal Trainer te verzenden.

DK Personal Trainer verzamelt gegevens van de deelnemer middels intakegesprekken en intakeformulieren die ingevuld dienen te worden. Dit om zo een volledig beeld te krijgen van de situatie van de deelnemer zodat de diensten hierop volledig op maat afgestemd kunnen worden. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor DK Personal Trainer om haar diensten te kunnen verlenen en derhalve is het verstrekken van de gegevens door de deelnemer een contractuele verplichting. Ook zijn deze gegevens nodig voor facturering en hiervoor zijn de naam, adres en woonplaats van de deelnemer vereist. Dit is wettelijk verplicht.

Ingevulde intake formulieren van deelnemers die een jaar of langer geleden een traject van DK Personal Trainer hebben voltooid, zullen verwijderd worden. Op verzoek kunnen deze gegevens eerder verwijderd worden, echter wel pas na voltooiing van een traject of wanneer de samenwerking beëindigd wordt. Trainingsdata blijft wel bewaard voor eventuele naslag in de toekomst (mocht de deelnemer in de toekomst weer een nieuw traject willen starten bij DK Personal Trainer). Ook deze informatie kan op verzoek volledig verwijderd worden. Hiervoor dient een e-mail naar DK Personal Trainer gestuurd te worden.

Persoonlijke gegevens die op de factuur staan, moeten wettelijk 7 jaar bewaard blijven. Deze kunnen dus niet op verzoek verwijderd worden, en zullen na 7 jaar na de factuurdatum verwijderd worden.

DK Personal Trainer gebruikt de diensten van Google en Dropbox voor het opslaan van contactgegevens en data van intakeformulieren en trainingen. Deze beide bedrijven voldoen aan de eisen van de wet AVG. De apparatuur (computers en smartphone) die DK Personal Trainer gebruikt om bij deze data te komen is voorzien van een wachtwoord. Daarnaast gebruikt DK een dubbele beschermingslaag bij Dropbox waardoor er altijd een dubbele authenticatie vereist is wanneer bestanden via een internetbrowser geraadpleegd worden.

Voor vragen of opmerkingen omtrent privacy kunt u contact opnemen met DK Personal Trainer via het contactformulier of via het op de website vermeldde telefoonnummer.

In de sportruimte is camerabewaking aanwezig. 

De basisregel is dat openlijk cameratoezicht is toegestaan als de beelden alleen voor een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde worden verzameld. Bij deze doeleinden kan onder meer worden gedacht aan:

individuele beoordelingen;

netwerkbeveiliging;

tegengaan seksuele intimidatie;

voorkomen diefstal;

bescherming bezoekers.


Artikel 12. Intellectueel eigendom

Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door DK Personal Trainer voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van DK Personal Trainer. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van DK Personal Trainer.

Alle door DK Personal Trainer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door DK Personal Trainer ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door DK Personal Trainer zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter informatie aan derden worden verstrekt op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.


Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot DK Personal Trainer. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar DK Personal Trainer is gevestigd. Op alle overeenkomsten van DK Personal Trainer is het Nederlandse recht van toepassing.


Artikel 14. Overige

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van DK Personal Trainer beoordeeld en beslist.

Contactinformatie

Daniël Kreeft
Zuideinde 18b,
7941 GH Meppel

Tel: 06 3334 2401
E-mail: info@danielkreeft.nl

Aanvullende informatie

Ingeschreven bij K.v.K. te Meppel onder nummer: 01158391